Kyseenalaiset päätökset vaarantavat Pispalan suojelun

Pispalan puutalomiljöötä pidetään ainutlaatuisena. Kuvaaja: Matti J. Putkonen.

Seuraava teksti on varsin pitkä ja perusteellinen sekä herättää erittäin vakavia kysymyksiä avoimuudesta, yhdenvertaisuudesta ja taustalla mahdollisesti vaikuttavista syistä. Koska kaikki eivät koko tekstiä varmastikaan jaksa lukea, aluksi on paikallaan tiivistää tapahtunut:

 1. Tampereen kaavoitustoimi valmisteli Pispalan suojeluun tähtäävää asemakaavaa kymmenen vuotta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavat Ylä-Pispalan osalta viime vuonna.
 2. Kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu, joka omistaa kaava-alueella tontin, jätti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valituksen, jossa vaati kaavan kumoamista ja palauttamista uuteen käsittelyyn.
 3. Oikeus teki poikkeuksellisen ja varsin selvästi lainvastaisen päätöksen muuttamalla kaavaa samaisen tontin osalta ilman Tampereen kaupungin suostumusta. Oikeudella ei ole lain mukaan valtaa tehdä sisällöllisiä muutoksia kaavoihin, vaan ainoastaan teknisiä korjauksia.
 4. Normaalisti jos hallinto-oikeus hyväksyy valitukset, kaava palautetaan takaisin kaupungille valmisteltavaksi, jolloin kaikki osapuolet voivat tasaveroisesti vaikuttaa siihen. Tässä tapauksessa se astui saman tien voimaan, kuten tavallisesti kävisi ainoastaan teknisten korjausten tapauksessa.
 5. Kaupungin lakimies laati päätöksestä valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
 6. Kaupunki jätti kuitenkin valituksen lähettämättä poliittisista syistä: niinikään kokoomuslainen pormestari kieltäytyi esittelemästä kaupunginhallitukselle lakimiehen laatimaa valitusta.
 7. Voimaan jäänyt päätös asettaa ennakkotapauksen, jonka takia koko suojeluprosessin jatko on vaarassa. Jos suojelu kerran on vapaaehtoista, miksi kukaan muukaan siihen suostuisi?

Pidän hyvin huolestuttavana myös tapaa, jolla tämä tapahtumaketju on tullut minun tietooni. Kuulin asiasta nimittäin kaupungin työntekijöiltä, jotka eivät halunneet tuoda sitä julkisuuteen omilla nimillään, sillä pelkäsivät uransa puolesta. Viranomaisia ja toimihenkilöitä oli nimenomaisesti kielletty puhumasta koko jupakasta ennen vaaleja. Kuitenkin kyse on täysin julkisista asiakirjoista, eikä asiassa pitäisi olla mitään salassapitovelvollisuutta aiheuttavaa.

Pitkällinen mutta aluksi tavallinen prosessi

Tampereella pyritään suojelemaan hyvin säilyneitä aluekokonaisuuksia asemakaavoilla. Pispala kuuluu Museoviraston ylläpitämään inventointiin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä, ja sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseksi on tehty työtä jo pitkään. Vuonna 2007 aloitettiin laatimaan suojelukaavoja, joista ensimmäiset kaksi hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.2.2016.

Vaikka kuulemisprosessi pyrkii ehkäisemään valitusten tarvetta, tavanomaista on että sellaisia merkittävimmissä kaavoitusasioissa kuitenkin tulee. Tontin omistajat kokevat suojelupäätökset usein taloudellisina rasitteina, jotka estävät rakentamasta tontille vaikkapa tuottoisampaa kerrostaloa. Tässäkin tapauksessa molemmista kaavoista valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kaavasta numero 8257 valitti kolme henkilöä, joista kaksi sattuu istumaan tämänhetkisessä kaupunginvaltuustossa. Toinen heistä oli kokoomuslainen Antti Ivanoff, joka valituksessaan vaatii, että kaupunginvaltuuston päätös on kumottava ja asia palautettava uudelleen käsiteltäväksi. Toinen puolestaan oli alun perin perussuomalaisten listalta valittu mutta sittemmin Vaihtoehto Tampere -valtuustoryhmään liittynyt Aarne Raevaara.

Valtuutettu Ivanoff omistaa kaava-alueella 8257 tontin 1317-3, jolla sijaitsevan yhden ulkorakennuksen suojelumerkinnän srp-2 Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 7.2.2017. Merkittävää asiassa on se, että oikeus on vahvistanut asemakaavan muilta osin, mutta kumonnut sen tämän yhden talousrakennuksen osalta. Tätä valittaja ei edes pyytänyt, vaan esitti muiden valittajien tavoin kaavan kumoamista ja palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Muiden valituksia ei tutkittu.

Maakuntamuseon 29.10.2014 antaman lausunnon mukaan kyseinen ulkohuussin, varaston ja autotallin käsittävä kaksikerroksinen kivirakennus on merkittävä osa erityisen arvokasta rakennettua kokonaisuutta ja edustaa aikansa tiilirunkoisena piharakennuksena harvinaiseksi muuttunutta osaa Pispalan alueen rakennusperintöä. Asiakirjojen perusteella myös Ivanoffin ja Maakuntamuseon käsitykset rakennuksen kunnosta sekä korjauskelpoisuudesta erosivat suuresti.

Hallinto-oikeus ylittää toimivaltansa

Hallinto-oikeus päätyi ratkaisussaan siihen, että kunta ei ollut rikkonut lakia kaavoitusprosessissa eikä asemakaava sinällään ollut muutenkaan lainvastainen. Kuitenkin oikeus päätti, että asemakaavan suojelumääräys pitää valittajan ulkorakennuksen osalta poistaa. Kaiken lisäksi hallinto-oikeus säilytti kaavassa kuitenkin valittajan korvaukseksi saaman lisärakennusoikeuden. Päätös ei ole missään linjassa lainsäädännön tai oikeuksien aiempien päätösten kanssa, vaan sen laintulkinta vaikuttaa kyseenalaiselta.

Tavallisesti hallinto-oikeus joko hylkää valitukset, jolloin kaava astuu saman tien voimaan, tai palauttaa kaavan käsiteltäväksi, jolloin kaikila asianosaisilla on mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen versioon.

Hallinto-oikeus puuttuu selvästi yksityiskohtaisesti kaavan suunnitteluun ja laadintaan poistamalla yhden tontin osalta suojelukaavasta suojelumerkinnän, vaikka aivan samoja arvokkaan pihapiirin suojelemiseksi annettuja rakennussuojelumerkintöjä on kaavassa yksitoista kappaletta eli yhteensä 34 prosenttia kaikista kiinteistöistä. Asemakaava tulee voimaan hallinto-oikeuden päätöksellä, mikä tarkoittaa ettei sitä enää aseteta nähtäville eikä siitä voi enää valittaa. Näin ollen muut osalliset eivät ole voineet vaikuttaa lopullisen kaavapäätöksen syntyyn kokonaisuudessaan.

Hallinto-oikeuden loppujohtopäätöksissä todetaan lainmukaisesta menettelystä (s. 17):

”Kunnalla on itsehallintonsa puitteissa oikeus päättää millainen kaava alueelle laaditaan. Hallinto-oikeus voi tutkia valituksista ainoastaan kaavan lainmukaisuutta koskevat valitusperusteet. Valtuuston hyväksymää lainmukaista kaavaa ei voida kumota sillä perusteella, että valittajan käsityksen mukaan alueelle olisi tarkoituksenmukaisempaa laatia osin toisenlainen kaava.”

Ristiriitaiseksi tämän tekee se, että oikeus puuttui poikkeuksellisesti kaavan varsinaiseen sisältöön kumoamalla kaavapäätöksen osittain. Samalla se kuitenkin totesi kaupunginvaltuuston päätöksen olleen kaavoitukselle asetettujen tavoitteiden mukainen ja asemakaavan muutos täyttää asemakaavan sisältövaatimukset valituksissa mainituilta osin eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

Politiikka esti kaupungin edun puolustamisen

Luonnollisesti kaupungin kaavoitusviranomainen aikoi valittaa päätöksen lainvastaisuuksista korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja kaupungin lakimies laati valituksen, jossa vaati hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista Ivanoffin tontin osalta. Valitustekstin mukaan (lihavoinnit minun):

”Maankäyttö- ja rakennuslain 203§:n mukaan muutoksenhakuviranomainen (HHO) voi tehdä ainoastaan kaavaan oikaisuluonteisia korjauksia. Hallituksen esityksen (HE 1998/101) pykälää koskevien yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan tällaiset korjaukset olisivat lähinnä teknisiä, eikä muutoksenhakuviranomaisella olisi mahdollisuutta tehdä kaavaan vähäisiäkään muutoksia. Hallinto-oikeuden päätöksessä ei ole suojelumerkinnän poistamisen osalta ollut kyse oikaisuluonteisesta korjauksesta.

Saman pykälän mukaan muutoksenhakuviranomainen voi kunnan suostumuksella tehdä kaavaan myös vähäisiä tarkistuksia, jos tarkistuksilla ei ole vaikutuksia muiden kuin siihen suostuneiden etuun tai oikeuteen. HHO:n päätöksessä ei ole suojelumerkinnän poistamisen osalta ollut kyse tällaisesta vähäisestä tarkistuksesta, koska kunnan suostumusta suojelumerkinnän poistamiseksi ei ole ollut.

Muodollisesti valittajana tällaisissa tapauksissa toimii kuitenkin kaupunginhallitus, jonka nimissä valitus siis nytkin laadittiin. Valitusta ei kuitenkaan koskaan esitelty kaupunginhallituksessa, vaikka esittelijänä toimivalle pormestari Anna-Kaisa Ikoselle (kok.) asia esiteltiin peräti kahdesti. Sen sijaan Ikonen esitteli hallitukselle oman esityksensä jättää asia sikseen, vaikka ainakaan pöytäkirjan perusteella asiaa ei perustella mitenkään. Näin ollen kaupunki ei valittanut, vaan tyytyi hallinto-oikeuden päätökseen. Pormestari on käytännössä estänyt viranomaista toimimasta siten kuin laki määrää, eli kaikkia yhdenvertaisesti kohdellen. Tämä ei palvele demokraattista päätöksentekoa, ja vaikeuttaa huomattavasti seuraavien Pispalan suojelukaavojen laadintaa ja täytäntöönpanoa.

Hallinto-oikeuden tekemä yksittäinen asemakaavamääräyksen poisto vaikuttaa pikkujutulta, mutta kyseessä ovat lopulta paljon isommat asiat. Kaavalle asetetut kulttuuriympäristön säilymisen tavoitteet koskevat koko kaava-aluetta. Ivanoffin tontin pihapiiri oli arvotettu ykkösluokkaan kuuluvaksi arvokkaaksi pihapiiriksi, jolle oli osoitettu asemakaavassa suojelumerkintä sk-piha, jossa kohtuullisia toimenpiteitä sallitaan, mutta uudisrakentamista tulisi välttää. Kaavoittaja oli jo lieventänyt suojelumerkintää srp-1:stä srp-2:een. Arvokkaimmille tonteille oli annettu myös porkkanana ylimääräistä rakennusoikeutta, jotta suojelu toteutuisi. Suojelumerkinnät perustuvat selvityksiin ja tapauskohtaiseen harkintaan. Rakennuksia voi kunnostaa ja käyttää käyttötarkoituksen mukaisella tavalla.

No mitä väliä jos yksi kaava vähän muuttui?

Soraharju kahden järven välissä luo kaupunginosalle maisemalliset puitteet. Kuvaaja: Janne Ranta.

Valituksen jättämättömyys korkeimpaan hallinto-oikeuteen saa aikaan varsin ikävän salaliittohenkisiä pohdiskeluita siitä, onko taustalla nimenomaan pidemmän aikavälin suunnitelma, jossa olennaisena osana on sopivan päätöksen saaminen hallinto-oikeudelta ja sitten valittamatta jättäminen. Hallinto-oikeuden ratkaisuilla on ennakkopäätöksenomainen asema. Tällainen päätös, josta ei edes valiteta, nävertää koko järjestelmän perustuksia.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen voimassa on asemakaava, joka ei ole käynyt läpi lain vaatimaa prosessia osallistumisineen, lausuntoineen ja nähtävilläoloineen. Siis sitä samaa prosessia, jonka toteutumista hallinto-oikeuden olisi nimenomaan tarkoitus valvoa.

Seuraavat Pispalan suojelukaavat tulevat olemaan likipitäen mahdottomia toteuttaa, koska nyt meillä on ennakkotapaus, että ei tarvitse suojella, jos ei vaan halua. Mikäli oikeus on kerran todennut, että suojelupäätös oli väärä, niin miksei se saman tien edellyttänyt uutta asemakaavaa, jossa samat päätökset poistetaan muiltakin pispalalaisilta? Näin siis tietysti, mikäli kansalaisia kohdellaan tasavertaisesti lain edessä.

Ivanoffin valitus hallinto-oikeudelle
Lausuntopyyntö Tampereen kaupungille
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös
Kaupungin valitus korkeimmalle halinto-oikeudelle
Kaupunginhallituksen päätös

Elvytystä vai leikkauksia? Kyllä, kiitos

seteli

Ei näin…

Nämä ovat kuulemma talousvaalit, joissa jyräävät ”kovat asiat”, siis raha, ja kaikki mitä ei arvoteta sen kautta jää vastaavasti hippien pehmoiluksi. Tähän nähden aiheesta kuitenkin puhutaan varsin hölmösti ja harhaanjohtavasti. Vaalikoneet kyselevät, pitäisikö ”sopeuttaa” vai ”elvyttää”, mikä kysymyksenä on hiukan vastaava kuin klassinen ”mitä eroa on ankalla?”

Sopeuttaminen on eufemismi leikkauksille. Se tarkoittaa pahimmillaan samansuuruisen siivun juustohöyläämistä jokaisesta menoerästä, jotta valtion menot vastaisivat tuloja. Menetelmää yritettiin viimeksi 90-luvun laman aikaan, ja sen on jälkiviisaasti katsottu syventäneen ja pidentäneen lamaa. Ensinnäkin kuluttajien käytettävissä olevat varat tippuivat, jolloin talouden oravanpyörä ei pyörinytkään. Toisekseen menot jopa lisääntyivät, vaikka tämä ei välttämättä näkynytkään saman nelivuotiskauden aikana. Näin siksi että leikkauksia tehtiin hölmöistä paikoista, jolloin esimerkiksi mielenterveyshoidossa lievien ja helposti hoidettavien ongelmien annettiin paisua paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti katsoen kestämättömiksi.

Toisaalta muodottomiksi paisuneita ja sekavia rakenteita olisi todella syytä järjestää kokonaan uusiksi. Tässä yhteydessä on tärkeää miettiä, mitkä ovat niitä yhteiskunnan perustoimintoja, joista meidän ei ainakaan pidä tinkiä, ja mitä voitaisiin vastaavasti leikata eli karsia lähes kokonaan suuremmitta vahingoitta. Omia ehdotuksiani jälkimmäiseen ryhmään olisivat esimerkiksi yritystuet, huumepoliisi ja väliportaan hallinto. Jokainen keksinee muitakin sopivia leikkauskohteita.

Elvyttäminen on vastaavasti eufemismi velkaantumiselle. Sitä kannattavat mainitsevat mielellään taloustieteilijä John Maynard Keynesin, mutta jostain syystä unohtavat hänet nousukausina, jolloin herran oppien mukaan varoja pitäisi laittaa säästöön laskukausia turvaamaan ja etenkin talouden ylikuumentumista ehkäisemään. Heidän mukaansa Suomella on liian vähän velkaa, koska olemme euromaiden mittakaavassa vasta keskikastia velkaantumisessa, emme kahdeksan pahimman kriisimaan tasalla. Erityisen kreikkamaisilta kuulostavat vihjailut, ettei julkista velkaa tarvitse maksaa ikinä takaisin. Kaksi edellistä eduskuntaa ovat kasvattaneet Suomen lainamäärää ja tehneet veronalennuksia, joiden selitettiin maksavan itsensä korkojen kanssa takaisin talouden vauhdittuessa, mutta toivottua efektiä ei näytä syntyneen.

Vaan näin.

… vaan mieluummin näin.

Taloustieteilijätkin kiistelevät toki siitä, mikä on vielä kestävä velkamäärä valtiolle. Ratkaisevaa järkevyyttä arvioidessa tulisikin olla itse käyttötarkoitus. Pidetäänkö lainoittamalla yllä nykyisiä kestämättömiä rakenteita eli onko se käytännössä tulonsiirtoa tulevilta polvilta suurille ikäluokille? Vai tehdäänkö sillä kaukokatseisia investointeja (esimerkiksi energiantuotantoon) ja perusparannuksia (esimerkiksi viemäriverkostoon), jotka hyödyttävät meitä pitkälle tulevaisuuteen ja väliaikaisesti tarjoavat myös kysyntää ruokkivia työpaikkoja? Jälkimmäiselle, todelliselle elvyttämiselle, otollinen aika voisi todella olla nyt, kun korkotasot ovat suosiolliset. Itse asiassa jopa IMF suosittelee toimimaan näin.

Syömävelka ja investoinnit edustavat siis molemmat niin kutsuttua elvyttämistä. Samoin sopeuttaminen voi sanana tarkoittaa yhtä hyvin juustohöyläystä kuin rakennemuutosta. Kummankin kritiikitön kannattaminen vaikuttaa siis harmittomimmillaan vastuuttomalta vaalipuheelta ja pahimillaan todelliset motiivit peittävältä huijaukselta. Sopivilla ehdoilla taas voisin itsekin kannattaa molempia.

Kiusa ja kohtuus

kotiloiset

Rikollisia maahanmuuttajia tuhoamassa kotimaista kasvillisuutta.

EU kielsi vuoden alusta lemmikkeinä pidettyjen omenakotiloiden tuonnin, myynnin ja levittämisen. Välimerellä kielto onkin varsin perusteltu, sillä luontoon päästessään laji kykenee lisääntymään tehokkaasti, saattaa syrjäyttää alkuperäislajeja ja muodostua riesaksi kasvintuhoojana. Suomen ilmastossa kielto on sen sijaan suoranaisen absurdi ottaen huomioon, että Etelä-Amerikasta kotoisin oleva kotilo menehtyy kylmyyteen jo kymmenen plusasteen lämpötiloissa. Kiellon myötä kotimaisten akvaarioharrastajien parissa onkin virinnyt suoranainen omenakotiloinnostus, ehkä protestina vääryydeksi koettua määräystä vastaan, ehkä siinä pelossa ettei noita eläväiksi ja kilteiksi kutsuttuja veijareita pian enää saa mistään. Vaikka kaupustelu on kiellettyä, ompunkipeät saavat edelleen ilmoittaa julkisilla foorumeilla ostavansa niitä tai ottavansa vastaan lahjoituksia. Liian isoksi paisuneen pesueen omistajat puolestaan voivat kiertää kieltoa tarjoamalla tarkemmin määrittelemättömän kotilolajin edustajia, joista sitten yksityisviesteillä voidaan lähetellä kuvia.

Omenakotilot ovat kenties melko vähämerkityksinen esimerkki, mutta juuri siksi sopiva valaisemaan turhien määräysten haitallisuutta ja toimimista tarkoitustaan vastaan. Lisäksi, sitä mukaa kun tavallisista, ketään tai mitään vahingoittamattomista kaduntallaajista tekemällä tehdään rikollisia, murenee myös ihmisten yleinen lainkunnioitus. Suomalaisten on perinteisesti väitetty luottavan viranomaisiin kyseenalaistamatta, joten jossain määrin sääntöjen suhteellisuuden ymmärtäminen saattaa tietysti olla hyödyksikin. Samalla nousevat kuitenkin myös epäluulot rokotuksia ja liikennesääntöjä kohtaan, eikä poliisin luo tee mieli mennä asioimaan vaikka olisi aihettakin. Eiväthän ne sitä tonnin maastopyörän katoamista edes tutkisi, kun resurssit kuluvat chili-ilmiantojen perässä juostessa ja pikkutyttöjen läppäreitä takavarikoidessa.

En tiedä seuraavan sanonnan paikkansapitävyydestä, mutta liitän sen tähän, koska se kuvastaa hyvin kahta erilaista asennoitumista: ”Jos tien yli huomataan muoodostuneen luonnollisen kulkuväylän, muualla paikalle rakennetaan silta, Suomessa aita.”

Tässä eräitä muitakin mielenkiintoisia esimerkkejä kohtuuttomista tai ylenpalttisen pikkutarkoista säännöistä:

 • Sana direktiivi tuo monelle ensimmäisenä mieleen kuuluisan kurkun käyryyttä määrittävän idiotismin. Vaikka se on jo onneksi poistunut keskuudestamme, EU sanelee kasvisten ulkoisia piirteitä edelleen tavoilla, jotka ovat omiaan suuntaamaan jalostustyötä aivan vääriin suuntiin ja haittaavan erityisesti pohjoisen pienempien mutta usein sitäkin maukkaampien lajikkeiden saatavuutta.
 • Asemakaavoissa saattaa olla määräyksiä talon väristä tai katon oikeasta kaltevuudesta, joka johtaa niiden kammottavien neuvostohenkisten asuinalueiden syntyyn. Myös puuvajan rakentaminen omalle takapihalle vaatii täysmääräisiä rakennuslupia. Kerrosten määrä on usein rajattu asuntojen hintaa ylhäällä pitävälle tasolle alueen ”profiilin” suojelemiseksi, mutta historiallisesti arvokkaiden rakennusten suojelua voidaan kyllä kiertää.
 • Sähkötupakoita saa sentään jo myydä, mutta nikotiininesteet täytyy tilata ulkomailta, koska tämä tupakoinnin lopettajille erinomaiseksi osoittautunut tuote kuulemma kannustaa polttamaan tupakkaa.
 • Lehmä katsotaan tuotantoeläimeksi, joten kyytön pitäminen lemmikkinä edellyttää lähes vastaavaa lomakerumbaa kuin ”tuotantoyksikönkin”.
 • Suomenkielistä koulua käyvät, äidinkieleltään ruotsinkieliset lapset joutuvat istumaan samoilla ruotsintunneilla kuin suomenkielisetkin. Sama koskee tietysti ruotsinkielistä koulua käyviä suomenkielisiä. Käytännössä täytyy lisäksi muistaa, että kaksikielisyys ei näy papereista.
 • Kauppojen aukioloaikoja säädellään pikkutarkasti yhden uskonnon juhlapyhien ja planeettojen asennon mukaan. Moisten jäljiltä huoltoasemien yhteydessä olevien epäkauppojen laarit ammottavatkin tyhjyyttään.
 • Jos teen työhakemuksen toimittajana, syyllistyn tekijänoikeusrikkomukseen. Näin siksi, että hakemukseen täytyy yleensä liittää työnäytteitä julkaistuista jutuista, joihin minulla ei tietenkään tekijänä ole tekijänoikeuksia.
 • Kaksi aikuista ihmistä saa harrastaa keskenään miten rajuja BDSM-leikkejä tahtovat, mutta pornovideo muuttuu välittömästi laittomaksi väkivaltapornoksi, jos nänniin laitetaan pyykkipoika. Extreme Duudsonit sen sijaan saavat videoida toistensa satuttamista aivan rauhassa, koska he eivät nauti kivusta, ainakaan seksuaalisessa mielessä.
 • Jos opiskelija siirtyy sairaslomalle, hän ei saa korvausta vielä 55 päivään, koska hänen pitäisi saada opintotukea. Opintotuen saaminen kuitenkin on sidoksissa opintojen etenemiseen, joka yleensä on sairauden vuoksi ollut jo pidemmän aikaa huonoa.
 • Viinitilat saavat myydä tuotteitaan pullossa suoraan kuluttajille, mutta pienpanimot eivät saa myydä huomattavasti miedompia oluitaan. Ilmeisesti koska kahdeksan euron olut kelpaa ainoastaan kännäämiseen, kun taas viini edustaa sivistynyttä eurooppalaista juomakulttuuria.
 • Lupia luonnonvaroja säästäviin maalämpöpumppuihin ei voi evätä ilman syytä, joten Tampereen kaupunki on nerokkaasti päättänyt jättää kaikki hakemukset käsittelemättä.
 • Pienille kulttuurintuottajille ja aloittaville yrityksille mainio joukkorahoitus on Suomessa estetty, koska rahojen epäillään valuvan (muslimi)terroristeille.
 • Kela katsoo yhteisellä vuorasopimuksella asunnon vuokranneen kommuunin muodostavan ruokakunnan, mutta tismalleen sama asumisjärjestely alivuokralaissopimuksella käy. Jos epäilee koskaan saattavansa joutua itkemään sossun luukulle, kannattaa kuitenkin lisäksi varmistaa, ettei paperilla päävuokralaisena olevan tuloiksi katsota kommuunin muiden jäsenten osuutta vuokrasta. Oikein innostuessaan Kela saattaa myös pitkänkin asumisajan jälkeen päättää arvalla, ketkä kommuunin jäsenet ovatkin yhtäkkiä pariskunta ja siten jostain kumman syystä elatusvelvollisia toisiaan kohtaan.

Viime aikoina on keskusteltu paljon siitä, onko koulujen huppukiellon tapaisissa säännöissä mitään järkeä tai ovatko ne ainakaan perusteltavia syitä käydä käsiksi oppilaaseen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että meitä aikuisia komennellaan edelleen aivan samaan malliin. Asiat kannattaa myös aina asettaa suhteisiinsa. Esimerkiksi turvavyön käyttöpakko on ehkä holhousta, mutta sen on oikeasti todistettu pelastavan ihmishenkiä. Sen sijaan pyöräilykypärän käyttöpakko vaikuttaisi vaikutuksiltaan huomattavan paljon epämääräisemmältä, mutta eipä sen laiminlyömisestä toisaalta millään tavalla myöskään rankaista.

Suomen lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöjä on perinteisesti hallinnut kansainvälisesti hieno ajatus kohtuullisuuden ja harkinnan korostamisesta. Esimerkiksi alkoholilaki ei ehdottomasti kiellä antamasta alaikäiselle alkoholia, kuten moni kuvittelee, vaan käskee ottamaan huomioon tämän iän, kypsyysasteen ja muut olosuhteet. Laki kieltää siis pussikaljan välittämisen, mutta mahdollistaa sivistyneen alkoholikasvatuksen esimerkiksi tarjoamalla teinille lasillisen viiniä aterian yhteydessä. Vaikuttaa kuitenkin kuin tätä kohtuullisen lainsäädännön periaatetta oltaisiin tasaisen varmasti oltu hukkaamassa.

Vaikka välillä tuntuisi, että varmuuden vuoksi tehtyjä uusia kieltoja syntyy nopeammin kuin entisiä ehtii kumota, kannattaa muistaa, että tarpeettoman byrokratian vähentäminen hyödyttää koko yhteiskuntaa. Esimerkiksi mietoja rohtoja kuten melatoniinia, pakurikääpää ja kodeiinipitoisia yskänlääkkeitä on taas mahdollista ostaa turvallisesti, käsikauppana ja ilman tullin kanssa urheilua, suoraan tarkoitettuun käyttöönsä.