Kategoriat
Yleinen

Johdon suorahaku

Johdon suorahaku ei useinkaan pidä sisällään perinteiseksi luonnehdittua rekrytointia, jossa työnhaku tehdään avoimesti julkisia kanavia käyttäen. Alan ulkopuolisille voi kuitenkin olla vaikeampaa hahmottaa, mitä termi merkitsee, miten johdon suorahaku todellisuudessa toteutetaan ja miksi sen käyttöä tietyissä tapauksissa suositaan. Tästä syystä kokosimme sinulle artikkelin, jonka puitteissa voit tutustua johdon suorahaun eli toisin sanoen headhunting rekrytoinnin maailmaan ja kuulla samalla, millaisia etuja sen käyttö voi tarjota myös omalle yrityksellesi.

Suorahaun avulla etsitään johtohenkilöitä

Johdon suorahaku on siis käsite, joka tarkoittaa korkeatasoiseen positioon tähtäävää rekrytointia. Sen avulla rekrytoidaan niin ylemmän kuin myös keskitason johtoa sekä erinäisiä asiantuntijoita useisiin eri työtehtäviin. Johdon suorahakua tehdäänkin juuri silloin, kun tiettyyn positioon etsitään hyvin tarkoilla ominaisuuksilla ja kokemuspohjalla varustettua henkilöä.

Yrityksen kannalta merkityksellinen työ vaatii usein perinteistä rekrytointia vaativammat keinot, jotta markkinoilta löydetään juuri kyseiseen paikkaan sopiva toimihenkilö. Näin ollen johdon suorahaussa etsitään mahdollisimman potentiaalista kandidaattia hyvin yksilöllisin perustein ja lähestymiskulmin. Useimmiten taas perinteisillä julkisilla työpaikkailmoituksilla tavoitellaan mahdollisimman laajaa levinnäisyyttä sekä sitä kautta hyvinkin monipuolista hakijakuntaa, josta lähdetään pikku hiljaa poimimaan potentiaalisimmat osaajat.

Tavoitteena tarkka rajaus ja suora kontaktointi

Kun uutta johtoa lähdetään etsimään, aloitetaan kartoitus luomalla tarkka kuva siitä, mitkä ovat tavoitteet ja millaista työkokemusta, persoonaa sekä johtamistyyliä uudelta johtohenkilöltä kaivataan.

Näin ollen koko hakuprosessi koostuu tarkasta taustatutkimuksesta sekä yksilöllisestä lähestymiskulmasta, joka toteutetaan etsimällä potentiaalisia henkilöitä rekrytointiyrityksen omia verkostoja ja työkaluja sekä ulkoisia kanavia ja rekistereitä avuksi käyttäen.

Pääkeinona hiljainen haku

Suorahaun taustalle tehtyä tutkimusta voidaan tehdä esimerkiksi erilaisia digitaalisia kanavia hyödyntäen, mukaan lukien sosiaalisen median. Kun taas potentiaalinen henkilö löytyy, lähestytään häntä suoraan kontaktoimalla henkilökohtaisella tasolla joko puhelimitse tai viestitse, jonka jälkeen pyritään saamaan aikaan neuvottelu mahdollisesta uudesta työtehtävästä.

Näin ollen johdon suorahaku toteutaankin usein niin sanottua hiljaista hakua hyödyntäen, ilman perinteisiä työpaikkailmoituksia tai muita julkisia keinoja. Tällöin rekrytoinnin osalta ei siis odoteta potentiaalisten henkilöiden yhteydenottoa rekrytoivan yrityksen suuntaan, vaan pyritään löytämään paras henkilö työhön omien tutkimuksien avulla sekä ottamalla häneen suoraan yhteyttä.

Taustalla useita etuja

Kuten kaikessa rekrytoinnissa, myös suorahaussa tarve lähtee liikkeelle siitä, kun uutta osaajaa lähdetään hakemaan yritykseen. Kuitenkin perimmäiset syyt erinäisten rekrytointikeinojen taustalla poikkeavat toisistaan – perinteisessä haussa halutaan avoinna olevaa paikkaa kuuluttaa jokaisella torilla ja nettipalstalla, kun taas johtoa tai avainasemassa olevia asiantuntijoita harvoin halutaan strategisista syistä hakea julkisesti. Syynä tähän voi olla esimerkiksi mahdollinen kilpailutilanne useamman yrityksen kesken tai puhdas strateginen etu, kun uusi johto paljastetaan vasta palkkauksen jälkeen.

Suorahaun mahdollisuutta aletaankin yleensä tutkia, kun yrityksessä on meneillään jonkinasteisia strategisia muutoksia, joiden osalta myös yrityksen johto ja avain-asiantuntijat tulevat vaihtumaan. Tällöin suorahaku tarjoaakin rekrytointiin erilaisia etuja:

  • Suorahaku karsii turhat hakijat, kun täytettävään positioon tarvitaan tarkan tieto-taidon ja taustan omaava henkilö.
  • Potentiaalisimpia henkilöitä voidaan rekrytoida ”piilossa” myös muiden yritysten palkkalistoilta.
  • Tietyn alan asiantuntija- ja johtotehtäviin ei ole vapailla markkinoilla montaa tekijää. Näin ollen suorahaun kautta tavoitetaan myös ne henkilöt, jotka eivät tällä hetkellä etsi aktiivisesti uutta työpaikkaa.
  • Suorahaku mahdollistaa hiljaisen haun strategisista syistä.
  • Hiljaisen haun avulla ei synny hankalia kilpailuasetelmia.
  • Jos rekrytoinnilla on kova kiire, nopeuttaa usein haluttujen henkilöiden suora kontaktointi koko prosessia.

Johdon suorahaku vaatii tarkkaa suunnittelua

Kun henkilö toimii yrityksessä avainasemassa, on hänen roolinsa jopa elintärkeä yrityksen näkökulmasta. Näin ollen suorahaku aloitetaankin sillä, että asiakasyritys määrittelee yhdessä rekrytointifirman kanssa tarkkaan, millaista henkilöä tällä kertaa ollaan etsimässä. Niin persoonan, tieto-taidon, taustan, kokemusvuosien kuin myös ominaisten työskentelytapojen osalta. Myös alueellisuudella on merkitystä, sillä suorahakua voidaan toteuttaa tarvittaessa myös kansainvälisellä tasolla.

Lisäksi heti alussa määritellään sekä rekrytointipalvelun että uuden työntekijän näkökulmasta tarkat tulostavoitteet, pohjaten ne yrityksen omiin kasvutavoitteisiin. Myös resurssien määrityksellä on merkitystä – paljonko aikaa ja rahaa rekrytointiin tullaan käyttämään ja millaisilla henkilöstö- ja palkkaeduilla hakijoita voidaan avoinna olevaan positioon houkutella.

Julkisen ja hiljaisen haun yhdistäminen tarjoaa parhaat tulokset

Suorahaun lisäksi johdon rekrytointiin voidaan ottaa halutessa mukaan myös perinteiset julkisen haun keinot. Tällöin kun saadaan mahdollisimman monipuolinen otanta markkinoilla olevista potentiaalisista henkilöistä, niin aktiivisen ja avoimen kuin myös hiljaisen haun osalta. Näin ollen kun pysytään löytämään entistä monipuolisempi kattaus potentiaalisia henkilöitä.

Vastaa